Shikaripura - 115

Final Electoral rolls of 2018: Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Part No.Polling Station Name
1ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಳಗಿ
2ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಳಗಿ ತಾಂಡ
3ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕಣಸೋಗಿ
4ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಳಗೆರೆ
5ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಶಂಕ್ರಿಕೊಪ್ಪ
6ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ
7ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತಾಂಡ
8ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ .ಇನಾಂ ಅಗ್ರಹಾರ ಮಚುಡಿ
9ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
10ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ,ಮಳವಳ್ಳಿ
11ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಳವಳ್ಳಿ
12ಸರ್ಕಾರಿವಸತಿ ಶಾಲೆ.ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಂಡ
13ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ನಲ್ಲಿ
14ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಗಿಕೊಪ್ಪ
15ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಶೀರಿಹಳ್ಳಿ
16ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಶೀರಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ
17ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಇನಾಂ ಮುತ್ತಳ್ಳಿ
18ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ನರಸಪುರ
19ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ನರಸಪುರ
20ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಬಿಳಿಕಿ
21ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಗ) ಬಿಳಿಕಿ
22ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾನಹಳ್ಳಿ
23ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕವುಲಿ
24ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಬಾಗ ) ತೋಗರ್ಸಿ
25ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಗ) ತೋಗರ್ಸಿ
26ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಂಡಗುಂದ
27ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
28ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವಿಕೊಪ್ಪ
29ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಗಿ
30ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ
31ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡದಹೊಸಹಳ್ಳಿ
32ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) ಮಳೂರು
33ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಪೂರ್ವಾ ಬಾಗ) ಮಳೂರು
34ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಬಾಗ ) ಬೆಳಗಾವಿ
35ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಬೆಳಗಾವಿ
36ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಜಾವಗಟ್ಟೆ
37ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಗ ) ಜಾವಗಟ್ಟೆ
38ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,ಶಿವಪುರ
39ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಗ) ತಾಳಗುಂದ
40ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ಣ್ಣತರ ಬಾಗ ) ತಾಳಗುಂದ
41ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ
42ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವನಂದಿ ಹಳ್ಳಿ
43ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊರಟಿಗೆರೆ
44ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಳುಕೊಪ್ಪ
45ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ
46ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಯತಮ್ಮನ ಮಚುಡಿ
47ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಡಸನಹಳ್ಳಿ
48ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ) ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ
49ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಗ) ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ
50ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿದರಕೊಪ್ಪ
51ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿದರಕೊಪ್ಪ
52ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲುಗಿಕೊಪ್ಪ
53ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಗಿ
54ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ
55ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ
56ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಲವಂತನಕೊಪ್ಪ
57ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆರಲಗಿ
58ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
59ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5 ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
60ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -9 ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
61ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಜಾದ್ ಸಱಕಲ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
62ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಾಲಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
63ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚುರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಲೆವಟ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
64ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚುರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಲೆವಟ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
65ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾಱಜುನಾ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಹೆಚ್.ಕೆ.ರೋಡ್.ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
66ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
67ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
68ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
69ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
70ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
71ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಪಿಸ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
72ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ತಡಗಣಿ
73ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ತಡಗಣಿ
74ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕ್ಯಾದಿಗೆಕೊಪ್ಪ
75ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಉಡುಗಣಿ
76ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಉಡುಗಣಿ
77ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಉಡುಗಣಿ
78ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಸ್ಕೂರು
79ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ.ಹಿರೇಜಂಬೂರು
80ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಹಿರೇಜಂಬೂರು
81ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು ಶಾಲೆ
82ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು
83ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು
84ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಗಿ
85ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಿಹಳ್ಳಿ
86ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡದತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ
87ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮದಗಾ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ
88ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ
89ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುಮರಿ ಹೊಸುರು
90ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
91ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಿವೆಮನೆ
92ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಸಂಡ
93ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನೆದಹಳ್ಳಿ
94ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಹರಗುವಳ್ಳಿ
95ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿವಾಜಿ ಕಣಿಯಾ
96ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಚಿಕ್ಲವತಿ
97ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಮಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪ
98ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
99ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ.ಅಂಭಾರಗೋಪ್ಪ
100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ.ಅಂಭಾರಗೋಪ್ಪ
101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ
102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಲವತನಕೊಪ್ಪ
103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳೆಗೊದ್ದನಕೊಪ್ಪ
104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಗೊದ್ದನಕೊಪ್ಪ
105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆಮುಗಳಗೆರೆ
106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಮುಗಳಗೆರೆ
107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ನಿಂಬೆಗೋದಿ
108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಮತ್ತಿಕೊಟ್ಟೆ
109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮತ್ತಿಕೊಟ್ಟೆ
110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಮತ್ತಿಕೊಟ್ಟೆ
111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ
112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ
113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕವಾಸಪುರ
114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬೇಗೂರು
115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬೇಗೂರು
116ಸಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಡಿ ತಾಂಡ
117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಪ್ಪಿನಕಟ್ಟೆ
118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬೆಂಡೆಕಟ್ಟೆ
119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಂಡೆಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡ
120ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ನೆಲವಾಗಿಲು
121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ನೆಲವಾಗಿಲು
122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ
123ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕಾರಿಪುರ
124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳಿಯೂರು ತೇರುಬೀದಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ
125ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಱ ನಿವಾಱಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯಱ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ) ಮೇಸ್ಕಾಂ ಕಛೆರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ
126ದೀನ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಿಕಾರಿಪುರ
127ದೀನ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಿಕಾರಿಪುರ
128ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿನಾಯಕನಗರ,ಶಿಕಾರಿಪುರ
129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಲೆವಟ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ
130ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಸಮಿತಿ ಕಛೆರಿ.ಶಿಕಾರಿಪುರ
131ಸಂಗಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ
132ಆಡಳಿತ ಸೌಧ (ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಸ್ತೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ
133ಸಹಾಯಕ ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ.ಶಿಕಾರಿಪುರ
134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಜಯಶ್ರೀ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು,ಶಿಕಾರಿಪುರ
135ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಜಯಶ್ರೀ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು,ಶಿಕಾರಿಪುರ
136ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ಜಯಶ್ರೀ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು,ಶಿಕಾರಿಪುರ
137ಷಾ ಧನರಾಜ್ ಹೇಮರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಶಿಕಾರಿಪುರ
138ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿದೇಱಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
139ಸರ್ಕಾರಿ ಪೇಟೆ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) .ಶಿಕಾರಿಪುರ
140ಸರ್ಕಾರಿ ಪೇಟೆ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) .ಶಿಕಾರಿಪುರ
141ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಗಗ್ರಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ
142ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿಕಾರಿಪುರ
143ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಿಕಾರಿಪುರ
144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವರಾಜ ಅರಸ ನಗರ ಶಿಕಾರಿಪುರ
145ಪುರಸಭಾ ಕಾಯಾಱಲಯ ,(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಶಿಕಾರಿಪುರ
146ಪುರಸಭಾ ಕಾಯಾಱಲಯ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಶಿಕಾರಿಪುರ
147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಕೆ.ಮೊಹಲ್ಲಾ.ಶಿಕಾರಿಪುರ
148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಸೊಪ್ಪಿನ ಕೇರ(ಉತ್ತರ ಬಾಗ ) ಶಿಕಾರಿಪುರ
149ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಸೊಪ್ಪಿನ ಕೇರ(ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ) ಶಿಕಾರಿಪುರ
150ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಸೊಪ್ಪಿನ ಕೇರಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಾ ಶಾಲೆಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ
152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ. ಕೊಟ್ಟ
153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ುತ್ತರ ಬಾಗ ) ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಗ ) ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಟಿಪುರ
156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಹೊತನಕಟ್ಟೆ
157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲ.ಚುಂಚಿನಕೊಪ್ಪ
158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮುಡುಬ ಸಿದ್ದಾಪುರ
159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಎ.ಅಣ್ಣಾಪುರ
160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬನ್ನೂರು
161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಮಲ್ಲಾಪುರ
162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) ಸಾಲ್ಲೂರು
163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ) ಸಾಲೂರು
164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) ಸಾಲ್ಲೂರು
165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಪುರ
166ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಗಾಮ
167ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಗಾಮ
168ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ)ಗಾಮ
169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗಾಮ
170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಭದ್ರಾಪುರ
171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಭದ್ರಾಪುರ
172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆತಿಮ್ಲಾಪುರ
173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೌಡನಾಯ್ಕನಕೊಪ್ಪಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳ್ಳೆ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ
174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಗಟ್ಟೆ
175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ
176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುದ್ದಿನಹಳ್ಳಿ
177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ
178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಲುಗಿನಕಟ್ಟೆ
179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಿಠಲನಗರ
180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಿಗೊಡನಕೊಪ್ಪ
181ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಬಣ್ಣ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ
182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಗನಕಟ್ಟೆ
183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಕ್ಲಾಪುರ
184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಿಂಡದಹಳ್ಳಿ
185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಮಾರವಳ್ಳಿ
186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಾರವಳ್ಳಿ
187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೌಡನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ
188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಗುಳೇದಹಳ್ಳಿ
189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಗುಳೇದಹಳ್ಳಿ
190ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ
191ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ
192ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಗೊಗ್ಗ
193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗೊಗ್ಗ
194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಳೂರು
195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬಳೂರು
196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಳೆಹಳ್ಳಿ
198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ
199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ
200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ,ಹೊಸೂರು
201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಹೊಸೂರು
202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತರಲಘಟ್ಟ
203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತರಲಘಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಪ್‌
204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೊಡ್ಡ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ
205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ
206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಈಸೂರು
207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಬಾಗ)ಈಸೂರು
208ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಈಸೂರು
209ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಈಸೂರು
210ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಅಂಬ್ಲಿಗೊಳ
211ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ)ಅಂಬ್ಲಿಗೊಳ
212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರೆಕೊಪ್ಪ
213ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅರಿಶಿಣಗೆರೆ
214ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಅರಿಶಿಣಗೆರೆ
215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಬಾಗ)ಚುಚಱಗುಂಡಿ
216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಚುಚಱಗುಂಡಿ
217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹಿತ್ತಲ
218ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿತ್ತಲ
219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹುಣುಸೆಕೊಪ್ಪ
220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಬಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕಲ್ಮನೆ
221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಬಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಲ್ಮನೆ
222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಚೌಡಿಹಳ್ಳಿ
223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಟಿಗೆಹಾಳ
224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹಿರೆಕೊರಲಹಳ್ಳಿ
226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅತ್ತಿಬೈಲು
227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹಾರೇಗೋಪ್ಪ
228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ