ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2019

banner-kan2019
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ : 08182-271101, 272282

ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 •  
ec-india
keis-2019
voterlist
tollfree
map_smg

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 • ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ :   10 - 03 - 2019
 • ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ :
             28 - 03 - 2019
 • ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ
  ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :    04 - 04 - 2019
 • ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ
  ದಿನಾಂಕ :        05 - 04 - 2019
 • ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :   08 - 04 - 2019
 • ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ :  23 - 04 - 2019
 • ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ
  ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ :   23 - 05 - 2019
RO ವಿವರ
ಕ್ರ. ಸಂ PC ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಇಮೆಲ್ ದೂರವಾಣಿ
1 14 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ deo.shimoga@gmail.com 08182 – 271102
ARO ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಇಮೆಲ್ ದೂರವಾಣಿ
1 111 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ drcs-shimoga-ka@nic.in 08182 – 220173
2 112 – ಭದ್ರಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ ವಿ acshimoga@gmail.com 08282 – 263466
3 113 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಚಾರುಲತ ಸೋಮಲ್ shimoga1ac113@gmail.com 08182 -268506
4 114 – ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್. ವಿ dswsmg@gmail.com 08181 – 228239
5 115 – ಶಿಕಾರಿಪುರ ಆರ್. ಎಸ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 115roskrp@gmail.com 08187 – 222249
6 116 – ಸೊರಬ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ tehsil.elnsorab@gmail.com 08184 – 272290
7 117 – ಸಾಗರ  ದರ್ಶನ್ ಎಚ್. ವಿ 117rosagara@gmail.com 08183 – 226601