ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2019

banner-kan2019
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ : 08182-271101, 272282

ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

  •  
ec-india
keis-2019
voterlist
tollfree
RO ವಿವರ
ಕ್ರ. ಸಂ PC ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಇಮೆಲ್ ದೂರವಾಣಿ
1 14 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ deo.shimoga[at]gmail.com 08182 – 271102
ARO ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಇಮೆಲ್ ದೂರವಾಣಿ
1 111 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ drcs-shimoga-ka[at]nic.in 08182 – 220173
2 112 – ಭದ್ರಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ ವಿ acshimoga[at]gmail.com 08282 – 263466
3 113 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಚಾರುಲತ ಸೋಮಲ್ shimoga1ac113[at]gmail.com 08182 -268506
4 114 – ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್. ವಿ dswsmg[at]gmail.com 08181 – 228239
5 115 – ಶಿಕಾರಿಪುರ ಆರ್. ಎಸ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 115roskrp[at]gmail.com 08187 – 222249
6 116 – ಸೊರಬ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ tehsil.elnsorab[at]gmail.com 08184 – 272290
7 117 – ಸಾಗರ  ದರ್ಶನ್ ಎಚ್. ವಿ 117rosagara[at]gmail.com 08183 – 226601