ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್ ಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಎಸ್ ಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕೆ. ಎಂ. ಶಾಂತರಾಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು dcshi@ksp.gov.in 9480803301 08182-261400 ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ