ಮುಚ್ಚಿ

ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9481492999
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-271101
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08182-277082