ಮುಚ್ಚಿ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೆ.

ಇಮೇಲ್ : zpshmds2[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480876001
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-267208