ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಐ. ಎ. ಎಸ್.

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9481492999
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-271101
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08182-277082