ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿ.ಅನುರಾಧ, ಕೆ ಎ ಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : hqa[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9844488360
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-221010