ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ .ಎಫ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : hqa[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9483054299
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-221010