ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿ. ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಐ. ಪಿ. ಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : dcshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480803301
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-261400