ಮುಚ್ಚಿ

ವೈಶಾಲಿ ಎಂ.ಎಲ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-223770
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08182-222233