ಮುಚ್ಚಿ

ವೈಶಾಲಿ ಎಂ. ಎಲ್

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480876000
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-223770
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08182-222233