ಮುಚ್ಚಿ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : zpshmds2[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ದೂರವಾಣಿ : 08182-267208