ಮುಚ್ಚಿ

ವೈಶಾಲಿ ಎಂ. ಎಲ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08182-223770
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08182-222233