ಮುಚ್ಚಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು 11/04/2019 (ಪ್ರಥಮ ಪರಿಶೀಲನೆ) 16/04/2019 (ಎರಡನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ) 21/04/2019 (ಮೂರನೇ ಪರಿಶೀಲನೆ)
1 ಗುಡ್ಡಪ್ಪ      
2 ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕೃಷ್ಣ. ಕೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವೆಂಕಟೇಶ್. ಆರ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಎಸ್. ಉಮೇಶಪ್ಪ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಉಮೇಶ್ ವರ್ಮ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಎನ್. ಟಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಕೆ. ಸಿ. ವಿನಯ್ ರಾಜಾವತ್     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಗೌಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ