ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲೇಬಲ್ ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ 12,805 ಚದರ ಕಿಮೀ
ಆದಾಯದ ಅವಶೇಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಹೋಬಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 37
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 271
ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1681
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 17,52,753