ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

-ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಇ ಒ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
CEO-Shivamogga ವೈಶಾಲಿ ಎಂ.ಎಲ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com08182-22377008182-222233ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್-ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ. ತೊದಲಬಾಗಿಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)ds1zpsmg[at]gmail[dot]com948087601008182-267207ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೆ.ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)zpshmds2[at]gmail[dot]com948087600108182-267208ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಉಮಾ ಡಿ. ಸದಾಶಿವಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿcpozpsmg[at]gmail[dot]com948087600408182-267209ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
CAO_ZP_Shivamogga ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣಿಕ್. ಪಿಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳುcao[dot]account[dot]zp[at]gmail[dot]com948087600308182-267211ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಆರ್. ಬಿಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುpdnregazpsmg[at]gmail[dot]com948087600208182-267227ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ