ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಎಸ್ ಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಅಭಿನವ್ ಖರೆ, ಐ ಪಿ ಎಸ್ಸೂಪರಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೀಸ್dcshi[at]ksp[dot]gov[dot]in948080330108182-261400ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ-ಪಂಚಾಯತ್-ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಮಾ ಡಿ ಸದಾಶಿವಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿcpozpsmg[at]gmail[dot]com948087600408182-267209ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಡಾ. ಎಸ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)zpshmds2[at]gmail[dot]com948087600108182-2267208ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕೆ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ, ಕೆಪಿಎಎಸ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com948087600008182-22377008182-222233ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿ.ಅನುರಾಧ, ಕೆ ಎ ಎಸ್ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿhqa[dot]shimoga[at]gmail[dot]com984448836008182-221010ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸರ್. ಎಂ. ವಿ. ರಸ್ತೆ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ, ಐ. ಎ. ಎಸ್.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿdeo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com948149299908182-27110108182-277082ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸರ್. ಎಂ. ವಿ. ರಸ್ತೆ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ