ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
DC_Shivamogga ಡಾ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಆರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿdeo[dot]shimoga[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-271101

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಇ ಒ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
CEO_Shimoga ಎನ್. ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo[dot]shimoga[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-223770

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಜಿ. ಕೆ. ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಐ.ಪಿ. ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspshi[at]ksp[dot]gov[dot]inಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-261400

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದರಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿhqa[dot]shimoga[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-221010

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
DS1-zp ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ. ತೊದಲಬಾಗಿಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)ds1zpsmg[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-267207
ds2_smg ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೆ.ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)zpshmds2[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-267208
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್. ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿcpozpsmg[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-267209
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಆರ್. ಬಿಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುpdnregazpsmg[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-267227

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
AC_Shimoga ಎಸ್. ಬಿ. ದೊಡ್ಡಗೌಡರ್ ಕೆ. ಎ. ಎಸ್ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ