ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ(ಕನ್ನಡ) 21/05/2005 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (ಕನ್ನಡ) 21/05/2005 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(745 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಗಣತಿ ಕೈಪಿಡಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ 16/06/2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(6 MB)
ಜನಗಣತಿ 16/06/2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(6 MB)
ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಟ – 2016-17 12/01/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(822 KB)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಟ – 2015-16 15/01/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(684 KB)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಟ – 2014-15 09/03/2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(682 KB)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಟ – 2013-14 18/12/2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(713 KB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ 4 (1) ಎ ವರ್ಗ ಬಿ 01/04/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)