ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗವಾರು 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು4(1)(ಬಿ)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 4 (1) ಎ  ಮತ್ತು4 (1) ಬಿ

ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4 (1) ಎ 4 (1) ಬಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 4(1)(ಎ)(401 ಕೆಬಿ) 4(1)(ಬಿ)(401 ಕೆಬಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

4 i(ಎ)-ಕೆಟಗರಿ-ಎ ( 2 ಎಮ್ ಬಿ)

4 i(ಎ)-ಕೆಟಗರಿ-ಬಿ(2 ಎಮ್ ಬಿ)

4 i(ಎ)-ಕೆಟಗರಿ-ಸಿ(4 ಎಮ್ ಬಿ)

4 i(ಎ)-ಕೆಟಗರಿ-ಡಿ(8 ಎಮ್ ಬಿ)

4 i(ಎ)-ಕೆಟಗರಿ-ಇ(2ಎಮ್ ಬಿ)

4(1)(ಬಿ) (441ಕೆಬಿ)