ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್-ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್-ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ. ತೊದಲಬಾಗಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ds1zpsmg@gmail.com 9480876010 08182-267207 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೆ. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) zpshmds2@gmail.com 9480876001 08182-267208 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಉಮಾ ಡಿ. ಸದಾಶಿವ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ cpozpsmg@gmail.com 9480876004 08182-267209 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣಿಕ್. ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು cao.account.zp@gmail.com 9480876003 08182-267211 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ನಂದಿನಿ ಆರ್. ಬಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು pdnregazpsmg@gmail.com 9480876002 08182-267227 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ