ಮುಚ್ಚಿ

-ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಇ ಒ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

-ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಇ ಒ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ವೈಶಾಲಿ ಎಂ.ಎಲ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceo.shimoga@gmail.com 08182-223770 08182-222233 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ