ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು