ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಇ- ಟೆಂಡರ್

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಇ- ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಇ- ಟೆಂಡರ್

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಹಾರ ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನುಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

11/01/2022 28/01/2022 ನೋಟ (227 KB)