ಮುಚ್ಚಿ

ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಅರಣ್ಯ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಸಿವಿಲ್

02/02/2024 08/02/2024 ನೋಟ (318 KB)