ಮುಚ್ಚಿ

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಇ- ಟೆಂಡರ್

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಹಾರ ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನುಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

11/01/2022 28/01/2022 ನೋಟ (227 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

23/11/2020 22/12/2020 ನೋಟ (329 KB)