ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ಚಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ವಿನೋಬ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 081822-58038
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://mesco.in/index.asp