ಶಾಲೆಗಳು

ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್

ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ