ಮುಚ್ಚಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ಉಡುಪಿ

ಇಮೇಲ್ : roudupiagri[at]vijayabank[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-223183
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://www.bankofbaroda.com/
Pincode: 574118