ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಗವಿಕಲರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ.

  •  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾಯಿದೆ) 1995 ರ ಅಧ್ಯಾಯ XII ಸೆಕ್ಷನ್ 60 (1) ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಶ್ರೀ. ವಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಮೀಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯ ಪರವಾದ ಸಕ್ರಿಯ ವಕಾಲತ್ತು ನೀತಿ 1995 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್, ಡಿ. ವಿ. ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಲಭವನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸ್ಥಳ : ಬಾಲಭವನ | ನಗರ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577201
ದೂರವಾಣಿ : 08182-226676 | ಇಮೇಲ್ : ddwcdsmg[at]yahoo[dot]co[dot]in