ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಗವಿಕಲರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ.

  •  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾಯಿದೆ) 1995 ರ ಅಧ್ಯಾಯ XII ಸೆಕ್ಷನ್ 60 (1) ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಶ್ರೀ. ವಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಮೀಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯ ಪರವಾದ ಸಕ್ರಿಯ ವಕಾಲತ್ತು ನೀತಿ 1995 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭೇಟಿ: http://www.scd.kar.nic.in

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್, ಡಿ. ವಿ. ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಲಭವನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸ್ಥಳ : ಬಾಲಭವನ | ನಗರ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577201
ದೂರವಾಣಿ : 08182-226676 | ಇಮೇಲ್ : ddwcdsmg[at]yahoo[dot]co[dot]in