ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭೇಟಿ: http://www.espandana.karnataka.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಸರ್. ಎಂ. ವಿ ರೋಡ್, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸ್ಥಳ : ಸರ್. ಎಂ. ವಿ ರೋಡ್ | ನಗರ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577201