ಮುಚ್ಚಿ

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜನನಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  •   ಹೊಬ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡಾ ಕಚೆರಿಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಜನನಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನನಗಳನ್ನು ಇಜಾನ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಯುನಿಟ್ (ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ / ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ.) ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜನನಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನ್ಮಗಳು ಇಜಾನ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ.
  • ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಸ್ (ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ.

  •   ಜನನ / ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಕಲುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಡ ಕಚೆರಿಯ ಡಾಟಾಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಭೇಟಿ: http://www.ejanma.karnataka.gov.in/

ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ

ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ ಎದುರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸ್ಥಳ : ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ | ನಗರ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577201