ಮುಚ್ಚಿ

ಎನ್. ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : cpozpsmg[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08182-267209