ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಫ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ADC Shivamogga

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : hqa[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08182-221010