ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿ. ಕೆ. ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಐ.ಪಿ. ಎಸ್

SP

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : spshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 08182-261400