ಮುಚ್ಚಿ

ವೈಶಾಲಿ ಎಂ.ಎಲ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

CEO-Shivamogga

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08182-223770