ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08182-271101
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08182-277082