ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಒಡೆತನದ ಸಾರಿಗೆ ವರದಿ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(10 KB)
ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(11 KB)
ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(10 KB)
ನೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 KB)
ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 KB)
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 KB)
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(14 KB)
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(14 KB)
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 30/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(11 KB)
ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 19/05/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(15 KB)