ಮುಚ್ಚಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಜಿ.ಆರ್.ಪ್ರಭು ಅರ್ಕಾಡೆ, ಜೆಪಿಎನ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-221347
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.axisbank.com/

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : shimogbr[at]goasoco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-223468
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.iob.in/

ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್

ಸವರ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-223311
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.obcindia.co.in/

ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಿ ವೃತ್ತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.kvb.co.in/

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಎಂ. ಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಗೋಪಿ ವೃತ್ತ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-222377
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://karnatakabank.com/

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಬಿ ಎಚ್ ರೋಡ್, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-222329
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.corpbank.com/

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ನೆಲ್ಲಿ ಸೌಧ, ಕುವೆಂಪು ಮಾರ್ಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-260697
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://canarabank.com/

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕೆ. ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸವರ್ ಲೈನ್ ರೋಡ್, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-273042
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.pnbindia.in/

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-271998
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.federalbank.co.in/