ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 08/11/2021, 11/11/2021 ಹಾಗೂ 12/11/2021 ರಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18/11/2021, 19/11/2021 ಹಾಗೂ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2019-20 ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 27/11/2020

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಪಿಸಿ/ಮಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಪಿಸಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ